Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Inkomenscompensatievergoeding

Sinds januari 2007 bestaat een systeem van inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen die slachtoffer zijn van hinder door openbare werken.

Indien de onderneming minimaal 7 dagen sluiten en aan een aantal voorwaarden voldoet, voorziet de wet een vergoeding van 74 euro bruto per kalenderdag per zaakvoerder, en dit vanaf de achtste sluitingsdag.

 

De inkomenscompensatievergoeding is enkel bestemd voor de zelfstandige die voldoet aan volgende criteria:

 • de inrichting waarin de zelfstandige werkt en die hinder ondervindt, moet minder dan 10 werknemers tellen;

 • zijn jaaromzet en zijn jaarlijkse balanstotaal mag de 2 miljoen euro niet overschrijden;

 • zijn voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting;

 • geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt.

Om de vergoeding te verkrijgen moet de hinder als gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen. De inrichting waarin de zelfstandige werkt moet dus gesloten zijn.

Onder hinder verstaan we "de toestand als gevolg van werken die de toegang tot de inrichting waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of in de praktijk bemoeilijkt."Concreet betekent het dat aan minstens een van de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden;
 • geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden;
 • een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
 • de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.

Voor wie uitgebreid geïnformeerd wil worden: alle info is te vinden op de site van het Participatiefonds: http://www.openbarewerken-zelfstandigen.be

 

PROCEDURE

 

Om de vergoeding te verkrijgen moet u:

 

- Eerst met behulp van het geschikte formulier een attest van hinder aan het ondernemersloket van stad Brugge aanvragen zodra u op de hoogte wordt gebracht van de werken;

 • Door het formulier ingevuld en ondertekend via e-mail of via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te versturen.
 • Gemeente antwoord deze aanvraag binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvraag 

Daarna twee documenten bij het Participatiefonds indienen, minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting:

 

- een formulier tot aanvraag van vergoeding;

- het attest van hinder van de gemeente.

 • Indienen in een aangetekende brief of elektronisch tegen ontvangstbewijs. U voegt daarbij het attest van hinder.

 • U verklaart op het formulier dat de hinder als gevolg heeft dat het openhouden van de inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 kalenderdagen;

 • de gehinderde inrichting zal gesloten zijn vanaf een datum die u zelf vaststelt. Tussen de datum waarop u het formulier tot aanvraag van een vergoeding verstuurt en de datum van sluiting moet een termijn liggen van minstens 7 kalenderdagen.

- Het participatiefonds bevestigt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen de 30 werkdagen na ontvangst van de aanvraag (per brief of per mail)

- Belangrijk voor ontvankelijkheidverklaring van de aanvraag:

 • Duidelijke omschrijving van de werken: "de in opdracht van een bouwheer uitgevoerde werken van algemeen nut op het openbaar domein, waar ook uitgevoerd op het grondgebied
 • de omschrijving van de zelfstandige: "de zelfstandige en de helper in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen"
 • de naleving van de voorwaarden
 • het formulier tot aanvraag van een vergoeding moet behoorlijk ingevuld en ondertekend zijn
 • het attest van hinder van de gemeente moet aan het formulier tot aanvraag van vergoeding worden gehecht
 • de naleving van de termijn van 7 dagen tussen de datum waarop het formulier tot aanvraag van een vergoeding wordt verstuurd en de datum van sluiting.

- Vergoeding wordt slechts toegekend voor 30 dagen per aanvraag

- Verlenging kan bekomen worden, maar moet telkens tijdig aangevraagd worden!

 

Meer info: 
Participatiefonds 
De Lignestraat 1 - 1000 Brussel
Tel. 02/210 87 91
Mail: vergoedingen@fonds.org 
Website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be

 

Stad Brugge (informatie en hinderattesten)
KMO Loket
Andrea Suto
Tel. 050/44 46 72
Mail: andrea.suto@brugge.be

 

Aanvragen voor hinderattesten bij Stad Brugge moeten steeds vergezeld zijn van volgende gegevens:

 • Omschrijving van de werken
 • Benaming van de onderneming
 • Ondernemingsnummer
 • Adres maatschappelijke zetel
 • Adres van de inrichting
 • Naam van de zelfstandige
 • Telefoon
 • Email
Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular