Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Veel gestelde vragen

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Michael Vanmaele - Bereikbaarheidadviseur
Tel. 050 33 13 13

 

"Door hinder bij openbare werken kamp ik met liquiditeitsproblemen, graag zou ik een lening willen aangaan maar de hoge waarborg  daaraan verbonden kan ik onmogelijk voorzien."

Sedert september 2005 kunnen KMO's in het Vlaams gewest die hinder ondervinden wegens openbare werken en hiervoor minimaal 30 procent omzetverlies leiden vergeleken met de gemiddelde omzet van de voorbij 4 kwartalen beroep doen op de waarborgregeling.  Het Vlaams gewest voorziet een waarborg gedurende maximaal 20 jaar en dit ter waarde van 75 procent van het gevraagde kredietbedrag met een maximum van 500.000 euro(1).  De aanvraag dient te gebeuren bij de kredietverstrekker/waarborghouder, Uw erkende kredietinstelling.    Het krediet kan echter enkel dienen ter financiering van het bedrijfskapitaal en ter herfinanciering van korte termijn schulden.  (meer info op www.waarborgregeling.be)

"Ondanks deze waarborg regeling schrikt de hoge interest kost mij af."

Normaliter treedt vanaf 1 januari 2007 het decreet rond rentetoelage in werking.   KMO's in het Vlaams gewest die te kampen hebben met een omzetverlies van minimaal 30 procent in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije 4 kwartalen kunnen dan beroep doen op de rentetoelage.  Via deze maatregel financiert het Vlaams Gewest maximaal 80 procent van de rentekost (2) en dit voor een minimum bedrag van 5000 euro en een maximum bedrag van 500000 euro.   Tevens  zal de toelage nooit groter zijn dan 4 procent van het totaal geleende bedrag (3).  
Het krediet mag echter enkel dienen ter financiering van het bedrijfskapitaal en van schulden op korte termijn.  Informatie over waar U dit kan aanvragen en de concrete tijdstippen van goedkeuring en betaling werd nog niet bepaald.   Deze toelage geldt voor een periode van maximaal vijf jaar en kan met drie jaar worden verlengd tot acht jaar indien de ontlener een uitstel van terugbetaling van het krediet krijgt van de kredietinstelling.


"De hinder bij de werken is zo aanzienlijk dat ik beslis mijn zaak  voor de duur van de werken te sluiten. Kan ik beroep doen op een inkomens compensatie?"

Ondernemingen met maximaal tien werknemers en een omzet van maximum twee miljoen euro die vanwege hinder door openbare werken hun zaak meer dan 7 dagen beslissen te sluiten, kunnen beroep doen op een federale tegemoetkoming van ca. 70Ä bruto per kalenderdag, per zaakvoerder, en dit vanaf de 8e dag sluiting.  Om deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen, dient de onderneming eerst een hinderattest aan te vragen bij de gemeente, om daarna de aanvraag te voltooien bij het participatiefonds.
Meer info.


"Kan ik de hinder die wordt veroorzaakt door openbare werken aanwenden als legitieme reden tot uitverkoop?"

Indien een handelsactiviteit door overmacht wordt gehinderd dan mag U volgens de handelspraktijkenwet Uw voorraad uitverkopen.  Indien werken Uw toegang tot de winkel of opslagplaats geheel of gedeeltelijk afsluiten  moet U de Federale Overheidsdienst Economie hiervan per aangetekend schrijven verwittigen.  Dit schrijven moet volgende elementen bevatten: motief tot uitverkoop, de begindatum van de uitverkoop, het handelsregisternummer, en het adres van de uitverkoop.   Bovendien moet dit motief worden bewezen aan de hand van een attest van de gemeente of politie waarin wordt bevestigd dat er effectief openbare werken plaatsvinden. Meer info: www.mineco.fgov.be

"Kan ik een vrijstelling verkrijgen van sociale bijdragen voor zelfstandigen wegens hinder door openbare werken?"

U kunt vrijstelling van RSZ aanvragen via aangetekend schrijven bij Uw sociaal verzekeringsfonds (bvb. SVMB).  Dit fonds zal U een formulier bezorgen waarin U Uw financiŽle toestand moet toelichten en waarbij U de nodige bewijsstukken moet voegen.  Nadien beoordeelt een commissie bij het ministerie van middenstand Uw aanvraag.  Deze vrijstelling kan lopen tot vier kwartalen.   Na vrijstelling behoudt U alle sociale rechten met uitzondering van het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen.   Indien Uw aanvraag afgewezen is of indien U verkiest Uw recht op pensioen te behouden kunt U een afbetalingsakkoord sluiten met Uw sociaal verzekeringsfonds.  Nadien kan U een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen.  Dit kan per gewone brief worden aangevraagd.


"Wegens onbereikbaarheid van mijn zaak door openbare werken is er onvoldoende werk voor mijn arbeiders, toch zou ik willen vermijden dat ik iemand moet ontslaan."

Mits het naleven van bepaalde formaliteiten kan U een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren.  Uw arbeiders blijven dan verder in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst.   Om voor Uw bedienden een gelijkaardige regeling te bekomen, zal U echter moeten aantonen dat U hen om redenen van overmacht niet kan tewerkstellen.   Openbare werken worden echter meer en vlotter aanvaard als dergelijk geval van overmacht.  Meer info: Uw erkend sociaal secretariaat of www.rva.fgov.be of 02/515.41.11. (RVA).


"Wegens dalende omzet veroorzaakt door hinder bij openbare werken heb ik mijn directe belastingen niet tijdig kunnen betalen, kan ik die hinder aanwenden als motief tot vrijstelling van de nalatigheidinteresten?"

Indien U vrijstelling wenst te bekomen voor de nalatigheidinteresten op directe belastingen dient U een verzoekschrift tot gemak van betaling en vrijstelling te richten aan de bevoegde ontvanger der directe belastingen die elke zaak in het licht van de feitelijke omstandigheden zal onderzoeken.  Onoverkomelijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld openbare werken kunnen aanleiding zijn om vrijstelling of gemak van betaling van nalatigheidinteresten te bekomen. Ook voor BTW geldt een gelijkaardige bepaling, hiertoe dient U een gelijkaardig schrijven te richten aan de gewestelijke directeur van de belastingen over toegevoegde waarde, registratie en domeinen.   Ook voor gemeente Ė en provincie belastingen kan men een aanvraag richten tot vrijstelling of gemak van betaling voor de nalatigheidinteresten.   Deze aanvraag dient gericht te worden aan de gemeenteontvanger respectievelijk de provincie-ontvanger.

"Een terugbetaling van de voorafbetaling van mijn belastingen zou een aanzienlijk deel van mijn liquiditeitsprobleem wegens hinder door openbare werken oplossen.  In welke mate kan ik als zelfstandige ondernemer hier aanspraak op maken?"

Wanneer een onderneming problemen kent omwille van openbare werken kan een terugbetaling van voorafbetaling worden gevraagd.  De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan de Dienst Voorafbetalingen, Financiekantoren, Kruidtuinlaan 50, bus 33 te 1010 Brussel.  Een verklaring op eer waarbij de onderneming heeft bevestigd schade te hebben geleden moet bij de aanvraag worden gevoegd.  Die verklaring moet ook worden mede ondertekend door een ontvanger, een erkend boekhouder of een accountant. 

(1) Dit kan worden verhoogd mits goedkeuring door de minister bevoegd voor economisch beleid.
(2) Dit kan worden verhoogd door de  Vlaamse regering in geval van extreme duurtijd van de werken.
(3) Deze 4 procent kan worden aangepast in geval van sterk dalende respectievelijk stijgende rentevoeten.
Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular