Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Uitstel van betaling RSZ-bijdrage

Werkgevers die getroffen worden door wegenwerken kunnen in geval van overmacht een uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

De maximumtermijnen van het uitstel bedragen in beginsel 4 en in uitzonderlijke gevallen 6 maanden.

De afbetalingsmodaliteiten moeten betrekking hebben op het geheel van de schuld (bijdragen, bijdrageopslagen en intresten) en moeten maandelijkse stortingen vaststellen. Het toegestane uitstel van betaling heeft geen invloed op de eventuele toepassing van burgerlijke sancties, meer bepaald het aanrekenen van bijdrageopslagen en verwijlintresten wegens het overschrijden van de wettelijke vervaldagen.

De aanvraag om uitstel heeft evenmin invloed op het inleiden van gerechtelijke vervolgingen wanneer het uitstel betrekking zou hebben op bijdragen die dreigen te verjaren, of wanneer een jaar verstreken is, hetzij sinds de eisbaarheid van de schulden, hetzij sinds de datum van de aangetekende brief waarmee de verschuldigde bijdragen zijn meegedeeld of ambtshalve vastgesteld.

Bijkomende inlichtingen in verband met het uitstel van betaling, kunt u krijgen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat.


RSZ - Directie Inning

Victor Hortaplein 11 - 1060 BRUSSEL
Tel.: 02/509 31 11 - fax: 02/509 30 19
www.rsz.fgov.be

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular